Czynności

W Kancelarii są sporządzane wszystkie czynności notarialne, przewidziane w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Do katalogu czynności sporządzanych w tutejszej Kancelarii należą w szczególności:

 • umowy darowizny nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy przedwstępne zbycia nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy deweloperskie,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • akty poddania się egzekucji,
 • akty ustanowienia służebności oraz użytkowania,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • akty poświadczeń dziedziczenia,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • umowy i protokoły spółek,
 • poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów,
 • poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem,
 • poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Dokumenty

Nie istnieje wykaz wymaganych dokumentów, gdyż konieczność ich przedłożenia uzależniona jest od charakteru zamierzonej przez Państwa czynności. Pomocą w ich skompletowaniu niech służą następujące wskazówki:

 • zawsze wymagany jest dokument tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), w przypadku osób prawnych jest to odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • w przypadku zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wystarczające jest wskazanie numeru księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,
 • w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymagane jest aktualne (ważne przez   1 miesiąc) zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, stwierdzające przysługiwanie zbywcy prawa do lokalu, a jeżeli dla prawa prowadzona jest księga wieczysta wskazanie jej numeru lub odpis księgi wieczystej,
 • w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej (tak zabudowanej jak i niezabudowanej) zawsze wymagany jest wypisz rejestru gruntów oraz wskazanie numeru księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej. Czasem wymagany jest dokument urzędu gminy stwierdzający przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku tego planu,
 • jeżeli podstawą nabycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które mają być zbyte lub ustanowione ma być na nich ograniczone prawo rzeczowe jest postanowienie spadkowe, postanowienie o zasiedzeniu (spadki i zasiedzenie nabyte po dniu 28 lipca 1983 r.), akt poświadczenia dziedziczenia albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.) wymagane jest stosowne zaświadczenie urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie spraw podatkowych.

Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjmi w zakresie typowych dokumentów wymaganych do dokonania poszczególnych czynności umożliwia treść zawarta w poniższym odnośniku.

Wszystkie porady prawne udzielane w związku z dokonywaniem
czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.