DAROWIZNA

w celu dokonania czynności należy przedłożyć w Kancelarii: 

 • dane Darczyńcy/Darczyńców i Obdarowanego/Obdarowanych, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Darczyńcy czynności, numer PESEL (o ile posiada), NIP (o ile posiada), informację o stanie cywilnym oraz informację o adresie zamieszkania, w sytuacji gdy Darczyńcą/Obdarowanym jest osoba prawna, dane: firmę/nazwę wraz z danymi przedstawicieli, numer KRS, numer REGON, NIP oraz adres siedziby,
 • określenie stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy Darczyńcą i Obdarowanym,
 • określenie przedmiotu darowizny,
 • określenie wartości przedmiotu darowizny,
 • nr księgi wieczystej (o ile jest prowadzona),
 • dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości gruntowej, lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe) np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu, ostateczna decyzja administracyjna, zaświadczenie ze Spółdzielni mieszkaniowej zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Darczyńcy i Obdarowanego, potwierdzające ich pokrewieństwo/powinowactwo np. odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa (informacja o wnioskach do Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy),
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową Darczyńcy i jego małżonka w sytuacji gdy Darczyńca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy,
 • (dla lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 • (dla lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub nieruchomości gruntowej zabudowanej) zaświadczenie Urzędu Gminy/Urzędu Dzielnicy o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu (informacja o wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy),
 • (dla lokalu, lub nieruchomości gruntowej) zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub opłacie za użytkowanie wieczyste (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy ),
 • (dla nieruchomości gruntowej) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie Urzędu Gminy o jego braku (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy ),
 • (dla nieruchomości gruntowej) wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy),
 • (dla lokalu) wypis z kartoteki lokali (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy),
 • (dla nieruchomości gruntowej) wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej w przypadku gdy przedmiot darowizny ma zostać odłączony do nowej/innej księgi wieczystej (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy),
 • (dla nieruchomości gruntowej) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku gdy podział ten nie został dotychczas ujawniony w księdze wieczystej,
 • (dla lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub nieruchomości gruntowej) oświadczenie wierzyciela o aktualnej wysokości zadłużenia oraz termonie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki w przypadku gdy przedmiot darowizny jest obciążony hipoteką.

 

SPRZEDAŻ/ZAMIANA
 
w celu dokonania czynności należy przedłożyć w Kancelarii:

 • dane Stron czynności, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Strony czynności, numer PESEL (o ile posiada), NIP (o ile posiada), informację o stanie cywilnym oraz informację o adresie zamieszkania, w sytuacji gdy Stroną czynności jest osoba prawna, dane: firmę/nazwę wraz z danymi przedstawicieli, numer KRS, numer REGON, NIP oraz adres siedziby,
 • określenie przedmiotu sprzedaży, przedmiotów zamiany,
 • określenie ceny przedmiotu sprzedaży, wartości przedmiotów zamiany,
 • określenie terminu wydania przedmiotu sprzedaży, przedmiotów zamiany,
 • określenie czy Strony czynności są podatnikami podatku VAT,
 • nr księgi wieczystej (o ile jest prowadzona),
 • dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości gruntowej, lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe) np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu, ostateczna decyzja administracyjna, zaświadczenie ze Spółdzielni mieszkaniowej zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową Strony czynności i jego małżonka w sytuacji gdy Strona czynności pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy,
 • (dla lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu
 • (dla lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub nieruchomości gruntowej zabudowanej) zaświadczenie Urzędu Gminy/Urzędu Dzielnicy o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu (informacja o wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy),
 • (dla lokalu, lub nieruchomości gruntowej) zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub opłacie za użytkowanie wieczyste (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy ),
 • (dla nieruchomości gruntowej) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie Urzędu Gminy o jego braku (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy ),
 • (dla nieruchomości gruntowej) wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy),
 • (dla lokalu) wypis z kartoteki lokali (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy),
 • (dla nieruchomości gruntowej) wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej w przypadku gdy przedmiot darowizny ma zostać odłączony do nowej/innej księgi wieczystej (informacja o wniosku do Urzędu m. st. Warszawy),
 • (dla nieruchomości gruntowej) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku gdy podział ten nie został dotychczas ujawniony w księdze wieczystej,
 • (dla lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub nieruchomości gruntowej) oświadczenie wierzyciela o aktualnej wysokości zadłużenia oraz termonie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki w przypadku gdy przedmiot darowizny jest obciążony hipoteką.