Krajowa Rada Notarialna 
(strona główna Krajowej Rady Notarialnej)

Rada Izby Notarialnej w Warszawie 
(strona główna Rady Izby Notarialnej w Warszawie)

Elektroniczne Księgi Wieczyste
(system teleinformatyczny, umożliwiający przeglądanie ksiąg wieczystych, składanie wniosków o wydanie:
odpisu i wyciągu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej)

Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy
(system teleinformatyczny umożliwiający wyszukiwanie podmiotów w KRS oraz generowanie wydruków,
które mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego)

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
(system teleinformatyczny umożliwiający wyszukiwanie wpisów w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia)

Ministerstwo Sprawiedliwości 
(strona główna Ministarstwa Sprawiedliwości)

Internetowy System Aktów Prawnych
(baza aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów)