Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego. Czynności podlegające podatkowi, zwolnienia od podatku i jego wysokość regulują przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 101 poz. 649 ze zm). Notariusz obowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku, a więc przy sporządzeniu aktu notariusz pobiera podatek i wpłaca go na rachunek urzędu skarbowego.

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn w przypadku dokonania darowizny w formie aktu notarialnego oraz zawarcia umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wysokość tego podatku oraz zwolnienia od podatku regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm). Notariusz pobiera podatek przy sporządzeniu aktu notarialnego i wpłaca go na rachunek urzędu skarbowego.

Notariusz pobiera również opłaty sadowe, w przypadku gdy akt notarialny zawiera wniosek do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Pobraną przy akcie opłatę sądowa notariusz przekazuje właściwemu sadowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm).

Notariusz za dokonane czynności pobiera wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm). Taksa notarialna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

Ze względu na różnorodność czynności notarialnych proponuję wcześniejszy kontakt z Kancelarią w celu ustalenia wysokości i rodzaju opłat związanych z zamierzaną przez Państwa czynnością notarialną.

Odnośniki do powołanych powyżej aktów prawnych znajdziecie Państwo w zakładce LINKI.